One potrzebują Twojej miłości i wsparcia! Docenią każdy Twój dobry gest i będą Ci wdzięczne za każde uczucie jakim je obdarzysz!

Przyjmowanie zwierząt do Schroniska


Do zadań Schroniska należy m.in. przyjmowanie  a także przetrzymywanie i sprawowanie opieki nad zagubionymi, zabłąkanymi lub bezdomnymi psami oraz chorymi i rannymi kotami, jak również nad psami i kotami, wobec właścicieli których orzeczono czasowe pozbawienie praw własności. Schronisko nie przyjmuje zwierząt od ich właścicieli. Jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Kierownik Schroniska może podjąć decyzję o przyjęciu zwierzęcia od właściciela.
 
W takim przypadku właściciel zobowiązany jest do:
a) przekazania aktualnego świadectwa szczepienia przeciw wściekliźnie,
b) przekazania książeczki zdrowia zwierzęcia (o ile posiada),
c) udzielenia wyczerpujących informacji o zwierzęciu,
e) podpisania dokumentu zrzeczenia się praw własności do oddawanego zwierzęcia.
 
Zwierzęta mogą być dostarczane do Schroniska wyłącznie przez:
 
- odłowione lub dostarczone w wyniku zdarzeń drogowych z ich udziałem – przez pogotowie interwencyjne Straży Miejskiej – nr tel. 986, oraz przez Policję, z terenu miasta Przemyśla,
- uprawnione podmioty z innych gmin na podstawie zawartych porozumień.
 
Do Schroniska przyjmowane są bezdomne zwierzęta, których stan zdrowia pozwala na przyjęcie. Poszkodowane zwierzę bezdomne, pochodzące z wypadku komunikacyjnego, ranne, pogryzione lub ciężko chore przed dostarczeniem do Schroniska powinno mieć zapewnioną pomoc weterynaryjną przez lecznicę, z którą Gmina Miejska Przemyśl zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt.
 
Zdrowe, dorosłe koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejsko-wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy). Koty te nie są zaliczane do zwierząt bezdomnych, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić do Schroniska, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscu ich dotychczasowego schronienia. Do Schroniska mogą być przyjęte dorosłe wolno żyjące koty, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień.  Wszystkie koty przed dostarczeniem do Schroniska będą miały wykonane testy diagnostyczne na obecność wirusów FIV/FeLV oraz FIP. Koty poddane leczeniu weterynaryjnemu przed przekazaniem do Schroniska zostaną poddane zabiegom podstawowych szczepień oraz odrobaczenia i odpchlenia.
 
Zwierzę będzie przekazane do Schroniska wraz z pełną informacją medyczną o jego stanie zdrowia oraz z zaleceniami dotyczącymi ewentualnego dalszego leczenia i postępowania.
 
Schronisko prowadzi kartoteki zwierząt przebywających w Schronisku, zawierające nr ewidencyjny zwierzęcia, nr mikroczipu (lub tatuażu), opis jego wyglądu,  datę przybycia lub przyjęcia do Schroniska, wraz z jego opisem zewnętrznym,  miejscem i okolicznością znalezienia, informacją o dokonanych zabiegach weterynaryjnych (szczególnie szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz dokonanej sterylizacji/kastracji), datę i okoliczności opuszczenia Schroniska lub zgonu.
 
Po przybyciu zwierzęcia do Schroniska podejmuje się próbę ustalenia dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie oznakowania zwierzęcia i/lub zapisanych w bazie danych osobowych właściciela.
 
Po nawiązaniu kontaktu z ustalonym właścicielem zobowiązany jest on do natychmiastowego odebrania zwierzęcia oraz pokrycia kosztów wyłapania i jego pobytu w Schronisku.
 
Przy braku możliwości natychmiastowego ustalenia właściciela zwierzę przebywa w Schronisku, gdzie jest zapewniona niezbędna opieka (w tym lekarsko-weterynaryjna) i utrzymywane jest przez 14 dni celem odnalezienia właściciela. Po tym okresie zwierzę może być oddane do adopcji.